Piratlajv
header för the tundlaheim Saga
Friankarrörelsen pirat märke.

The Tundlaheim saga

The Tundlaheim Saga

Rangordning på skepp

Här följer en inspirationslista med hur rangerna på ett skepp kan se ut. Listan är sammanställd utifrån historiska fynd, tänk därför på att era besättningar på lajvet kan frångå dessa samt att ansvarsfördelningen och maktstruktur bör utgå ifrån vilken typ av pirat ni spelar. På vissa stora skepp hade dessa olika roller lärlingar så kallade "sven" eller "mate". Det kan vara ett kul sätt att få nära relationsspel inom besättningen om man vill dela på ansvarsområden (t.ex att sköta skeppets handel).

Kapten (captain)
Högst ansvarig på ett skepp. Även på skepp med rösträtt (piratskepp) så hade ofta kaptenen envåldsmakt under strid.

Kvartersmästare (quartermaster)
I flottan var kvartersmästaren en relativt låg rang som främst ansvarade för underhåll av utrustning och artiklar hängivna till navigation. Det hände att kvartersmästaren även fick fungera som rorsman (den som lägger kursen med styrhjulet). Piraterna höjde dock ofta upp den här rangen för att vara en motvikt mot kaptenen och var således den näst mäktigaste rangen ombord. I många piratbesättningar var det Kvartersmästarens ansvar att representera besättningen som helhet, vilket är varför denne ofta tilldelades en vetoröst i piratartiklarna. Därtill skötte de ofta en stor del av affärerna för skeppet då det var deras ansvar att se till att bytet fördelades rätt enligt artiklarna.

Styrman (sailing master)
Styrmännen hade ett svårt jobb. De ansvarade för navigeringen och själva seglingen (vilka segel och justeringar som skulle göras). Det var ett svårt jobb som krävde kompetens för att göras korrekt. Därför var styrmännen välutbildade och välavlönade i flottorna. På piratskepp var de tredje högst i rang, men det var inget ovanligt att pirater tvingade fångade styrmän att arbeta för dem då kompetensen var svår att finna. 

Bosun eller båtsman (boatswain/bosun)
En form av arbetsledare eller lägre officerare vars ansvar var att hålla ögonen på och följa upp de olika arbetslagens arbeten. Normalt rapporterade en bosun till kaptenen eller kvartersmästaren. En bosun kunde även få andra uppdrag tilldelat sig på vissa skepp, så som att utföra underhållsarbete som inte ingick i timmermännens ansvar.

Kanonjär (master gunner)
Kanonjären var en officersroll som många stridande skepp hade för att undvika tomult på kanondäck under strid. Denne samordnade artilleristerna vilka alla ansvarade för varsin kanon och de 3-6 som ingår i kanonmanskapaet för att kunna sikta och bruka kanonen på ett effektivt sätt.

Timmerman (master carpenter)
Ansvarig för underhåll och reparationer av skeppets trädelar.

Kirurg (surgeon)
Kirurgen ansvarade för sjukvården ombord. Det var dock sällan som riktigt skickliga läkare arbetade på skepp och hos piraterna var det ännu svårare att komma över en god yrkesperson.

Purser (purser)
Skeppets ekonomiansvarige. På ett piratskepps erhålls denna funktion ofta av Kvartersmästaren. 

Kock (cook)
Kocken har alltid varit en svår possetion att fylla och på ett piratskepp kunde en god kock utöva stort inflytande hos sina medarbetare på skeppet. Det var inte heller ovanligt att pirater som skadats i strid erhöll possetionen för att "bli omhändertagna" av besättningen trots att denne inte längre klarade av att borda skepp och dylikt.